Ternovka

Name:Ternovka
Country:Ukraine
Location: 
Diameter:11 km
Age:280 ± 10 million
Coordinates:48°08' N 33°31' E
Link to Google Maps: here
Associated specimens:
References:

Bal'ter, A. A.; Udarnyye deformatsii tal'ka (Ternovskaya astroblema, Krivoy Rog, Ukraina) (Shock deformation of talc; Ternovka Astrobleme, Krivoy Rog, Ukraine), Akademiya Nauk Ukrainy, Kiev, Ukraine, Mineralogicheskiy Zhurnal, v. 14n. 6, p. 75-87, 1992 Mashchak, M. S.; Orlova, Zh. V.; Perekristallizovannyy diaplektovyy kvarts iz Ternovskoy astroblemy (Recrystallized diaplectic quartz from the Ternovka Astrobleme), Akademiya Nauk SSSR, Moscow, USSR, Meteoritika, v. 44, p. 164-167, 1985
Val'ter, A. A.; Ryabenko, V. A.; Ternovskaya astroblema; Krivoy Rog (Ternovskaya Astrobleme; Krivoy Rog) in Ryabenko, V. A. (editor), Geologiya i petrologiya vzryvnykh meteoritnykh kraterov (The geology and petrology of meteorite craters) Izd. Nauk. Dumka, Kiev, USSR, p. 193-202


© 2024 - SV-meteorites